มฟล.จับมือคณะทันตแพทย์ 17 มหา’ลัย ประกาศปฏิญญา

มฟล.จับมือคณะทันตแพทย์ 17 มหา’ลัย ประกาศปฏิญญา

ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล.จัดพิธีลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการดูแลสุภาพจิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเทศไทย ร่วมกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 17 แห่งจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มฟล., มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยเนชั่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาลกล่าวอีกว่า ปฏิญญาว่าด้วยการดูแลสุขภาพจิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ประเทศไทย จัดทำขึ้นตามที่องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งหวังที่จะสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพจิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพจิตทั้งในนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากร ลดความเครียด ลดความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และการทำงานที่เป็นสุข จึงขอความร่วมมือคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกสถาบันลงนามเห็นชอบ โดยมีพันธกิจที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

มฟล.จับมือคณะทันตแพทย์ 17 มหา’ลัย ประกาศปฏิญญา

1.ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ เพื่อลดความเครียด และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ โดยสนับสนุนการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัด และความต้องการของผู้เรียน การปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาเปิดกว้าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานจริงของวิชาชีพทันตแพทย์ตั้งแต่ปีแรก มีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้นิสิตนักศึกษาสามารถประมวลความรู้พื้นฐานทั้งหมดเข้าด้วยกัน และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ปรับปรุงกระบวนการวัดผลอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรม เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามีเวลาว่างสำหรับพักผ่อน หรือทำกิจกรรมตามความสนใจ และมุ่งเน้นการพัฒนา soft skills

2.จัดสถานที่ และการสร้างบรรยากาศเพื่อลดความเครียด และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมในคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ปลอดภัย ทั้งทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งใน และนอกเวลาราชการ และจัดกิจกรรมให้อาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้สึกที่มีต่อกัน เพื่อลดความห่างเหิน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

3.กลไกการดูแลสุขภาวะทางจิตที่เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคลากร มีระบบการดูแลด้านสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้นความสำคัญ 3 ด้าน คือ 1.รักษาความลับในการปรึกษา 2.เข้าถึงการให้คำปรึกษา 3.สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร และส่งเสริมความสุข พัฒนากลไกที่ชัดเจนในการส่งปรึกษาด้านจิตวิทยาในหลายระดับขั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ดูแล และรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลนิสิตนักศึกษา รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ในการดูแลสุขภาวะทางจิต ทั้งสำหรับตนเอง และผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ japach.com

UFA Slot

Releated