การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาชีวะ

นโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาชีวะ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาชีวะ เร่งพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ แก้ไขปัญหาเด็กไม่มีโอกาสเข้าเรียน และเด็กออกจากการเรียนกลางคัน พร้อมขับเคลื่อนการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีต่อไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน พร้อมมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า จากการที่ตนได้ร่วมประชุมในเวทีนานาชาติพบว่า สิ่งที่หลายประเทศต้องการเหมือนกันคือการผลิตคนให้มีคุณภาพ ดังนั้นตนจึงขอฝากผู้บริหารผลิตนักศึกษาตามหลัก 3R ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิด และหลัก 8C ได้แก่

1.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
2.ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3.ทักษะการ ทำงานเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำ
4.ทักษะด้านการสื่อ สาร สารสนเทศและเท่าทันสื่อ
5.ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างทางวัฒนธรรม
6.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
7.ทักษะ ด้านอาชีพและการเรียนรู้
8.ทักษะด้านความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอาชีวะ

แม้ว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจจะดูเป็นนามธรรม แต่ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้

ส่วนงานที่จะต้องเร่งดำเนินการคือ การยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของเด็กอาชีวศึกษาโดยเริ่มจากครูก่อน รัฐและเอกชนอาจต้องช่วยกันในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ครูเก่งภาษาอังกฤษ และนอกจากนี้สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ต้องร่วมมือกับคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียน หรือเด็กที่ออกจากการเรียนกลางคัน เพื่อดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากที่สุด

นอกจากนี้ การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีทำมาได้ถูกทางแล้ว และจะมีการขับเคลื่อนต่อไป รวมถึงการศึกษาในระบบทวิศึกษา หรือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย ซึ่งทางผู้บริหารต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และทางวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมหรือหาลูกค้าในโรงเรียนสามัญ ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้เด็กมาเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น และควรมีการจัดทวิวุฒิการศึกษา โดยอาชีวะของไทยควรร่วมมือกับอาชีวะของต่างประเทศ และได้วุฒิการศึกษาตามหลักสูตรของทั้ง 2 ประเทศ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่japach.com

Releated