ufabet

ธุรกิจการเกษตรกำลังมาแรงในตอนนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยตัวเลขธุรกิจดาวเด่นไตรมาสแรก ปี 64 พบ…ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาแรง มีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็น 5 อันดับแรกของการจดทะเบียนจัดตั้ง

คาดมาจากนโยบายส่งเสริมการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลของรัฐบาล เกื้อหนุนให้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมอันดับต้นของโลก รัฐบาลมีนโนบายผลักดันให้การเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำงาน รวมทั้งนโยบายด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและทันต่อบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเร่งส่งเสริมการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐเพิ่มขึ้นในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

        อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้รับอานิสงส์ตามมาด้วย โดยจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจจากสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรมีอัตราเติบโตสูงสุดและเป็นธุรกิจดาวเด่นในไตรมาสแรกของปี 2564 โดย 5 อันดับแรกที่มีอัตราเติบโตสูงสุด ได้แก่

  1. ธุรกิจให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้ (เช่น บริการให้เช่ารถแทรกเตอร์ รถแม็คโคร เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร) มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 70 ราย เพิ่มขึ้นถึง 69 เท่า
  2. ธุรกิจปลูกข้าวเจ้า มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จำนวน 499 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 54 เท่า
  3. ธุรกิจสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (เช่น การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาที่ดินให้อยู่ในสภาพดีเพื่อการใช้งานทางการเกษตร) มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 367 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 32 เท่า 4. ธุรกิจปลูกมันสำปะหลัง มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 33 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 32 เท่า และ 5. ธุรกิจควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 119 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 23 เท่า

ufabet

ทั้งนี้ จากโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรที่ส่วนมากเป็นการทำการเกษตรขนาดกลางถึงเล็ก ทำให้เกษตรกรไม่สามารถลงทุนซื้อนวัตกรรมมาเป็นของตัวเองได้

จึงเกิดเป็นเทรนด์บริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่ให้เกษตรกรสามารถเช่ายืมนวัตกรรมด้านการเกษตร เช่น ระบบจองโดรนพ่นปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง ระบบจองเครื่องจักรด้านการเกษตร ฯลฯ รวมถึงบริการแพลตฟอร์มขายผลผลิตการเกษตรออนไลน์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แก้ปัญหาการกดราคาผลผลิต และช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภค โรงงานอุตสาหกรรม หรือร้านอาหาร เพื่อให้สามารถค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใต้แนวนโยบาย ตลาดนำการผลิต ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร 

แนวทางเหล่านี้จะเป็นเข็มทิศตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่จะเข้าสู่วงการเกษตร และต้องการยกระดับการเกษตรของไทยไปพร้อมกัน ด้วยการสร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเกษตร ที่มุ่งการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ด้วยการแก้ไขปัญหาในแนวคิดเกิดรูปแบบธุรกิจแนวทางใหม่ และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เปลี่ยนวิกฤตจากโควิด เป็นตัวเร่งสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ให้ทางการเกษตร เพื่อจะได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อธิบดีฯ กล่าวในท้ายที่สุด


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ japach.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated